28 Mart 2007 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararları

1. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının kabul edilmesine,

2. 2006 yılı Bilançosu İle Kâr ve Zarar hesaplarının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibralarına,

3. 2006 yılı kârının Yönetim Kurulu’nun teklifine uygun olarak ve verilen takrir gereğince aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Bankanın 2006 yılı faaliyetlerinden sağlanan 1.600.192.144,78 YTL.’lik net kârdan Bankamızın Ana Sözleşmesi’nin 82. maddesi gereğince;

• Ortaklarımıza 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 2.200.000.000.- YTL.’nin %5’ine tekabül eden 110.000.000.- YTL. birinci nakit brüt temettü; 550.000.000.- YTL. ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %30’u olan 660.000.000.- YTL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,

• Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 495.000.-YTL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,

• Nakit temettü ödemelerine 30 Mart 2007 tarihinden itibaren başlanılmasına,

• İştirak ve bağlı ortaklık hisseleri ile gayrimenkul satış kazançları olarak elde edilen toplam 7.994.680,48 YTL.’nin “Sermaye Yedekleri’ne aktarılmasına ve “Kanuni Yedek Akçeler” olarak toplam 141.175.718,35 YTL. ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e tahsis edilmesine,

4. Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Beliğ Belli’nin yıl içerisinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sir Winfried Bischoff’un Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına,

5. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıllık süre için Erol Sabancı, Sir Winfried Bischoff, Akın Kozanoğlu, Suzan Sabancı Dinçer, Özen Göksel, Hikmet Bayar, Aydın Günter, Yaman Törüner, Zafer Kurtul’un seçilmesine ve kendilerine aylık brüt 3.000.-YTL. ücret ödenmesine,

6. Bankanın 2006 ve 2007 yılları bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., a member of PricewaterhouseCoopers, Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçiminin onaylanmasına,

7. Bankanın kayıtlı sermaye tavanının yetkili mercilerden alınan izinlere istinaden 2.500.000.000.-YTL. artırılarak 2.500.000.000.-YTL.’den 5.000.000.000.-YTL.’ye yükseltilmesine ve bununla bağlantılı olarak, Banka Ana Sözleşmesinin 9uncu maddesinde değişiklik yapılmasına,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine, karar verilmiştir.

Gündemin 9uncu maddesi gereğince, 2006 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 611.138,36 YTL. bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verilmiştir.

Tam kaynak: AKBANK RSS – Bizden Haberler

Bu yazı Genel Bilgiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.