Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

26 Mart 2010 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1.Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının kabul edilmesine,

2.2009 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibralarına,

3.2009 yılı karının Yönetim Kurulu’nun teklifine uygun olarak ve verilen takrir gereğince aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Bankanın 2009 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.725.982.257,88 TL.’lik net kardan Bankamızın Ana Sözleşmesi’nin 82. maddesi gereğince;

– Ortaklarımıza 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 3.000.000.000.- TL.’nin %5’ine tekabül eden 150.000.000.- TL. birinci nakit brüt temettü; 390.000.000.- TL. ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %18’i olan 540.000.000.- TL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,

– Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 600.000.- TL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,

– Nakit temettü ödemelerine 30 Mart 2010 tarihinden itibaren başlanılmasına,

– Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 2.918.994,94 TL.’nin “Sermaye Yedekleri”ne aktarılmasına ve “Kanuni Yedek Akçeler” olarak toplam 140.826.313,30 TL. ayrıldıktan sonra kalan karın “Olağanüstü Yedekler”e tahsis edilmesine,

4.Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Hayri ÇULHACI ve Ziya AKKURT’un Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına,

5.Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıllık süre için Suzan SABANCI DİNÇER, Erol SABANCI, Zafer KURTUL, Bülent ADANIR, Hayri ÇULHACI, M.Hikmet BAYAR, Ş.Yaman TÖRÜNER, William Joseph MİLLS, Emre DERMAN ve Ziya AKKURT’un seçilmesine ve kendilerine aylık brüt 4.000 TL. ücret ödenmesine,

6.Bankanın 2010, 2011 ve 2012 yılları bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçiminin onaylanmasına,

7.Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Banka Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

8.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335 inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, 2009 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 157.237,30 TL. bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verilmiştir.

Tam kaynak: AKBANK RSS – Bizden Haberler

Bu yazı Genel Bilgiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.